...

„Czas dużych chłopców” – wywiad w magazynie EurobuildCEE

Czas dużych chłopców – profesjonalistów, którzy z odwagą, optymizmem i nowymi pomysłami stawiają czoła niełatwej sytuacji rynkowej. Zapraszamy do lektury najnowszego wydania magazynu EurobuildCEE – tematem numeru jest rozmowa z Grzegorzem Mroczkiem, szefem CREAM Property Advisors, o możliwościach inwestycyjnych, potrzebie zarządzania strategicznego i rozwoju  firmy.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.