...

Komentarz prasowy: koniec z ekościemą

Anna Scipio del Campo, dyrektor projektów ESG

Robert Żurek, dyrektor działu Optymalizacji i Innowacji

10 listopada 2022 Europarlament formalnie przyjął dyrektywę Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, iż od tego momentu wszystkie kraje członkowskie mają 18 miesięcy na zaimplementowanie unijnych przepisów do regulacji przyjętych już w danym kraju. W Polsce mówimy, w tym przypadku, o Ustawie o rachunkowości.

Wkrótce zostaną opracowane i wydane w formie rozporządzeń tzw. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) jako wykonawcze, precyzyjne narzędzie CSRD.  Dzięki temu dane raportowe staną się porównywalne, wiarygodne, przejrzyste i dostępne. Znacznie zwiększy to odpowiedzialność przedsiębiorstw za zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój i prowadzenie biznesu w taki sposób, aby dążył w określonym czasie do zeroemisyjności.

Jest to ogromna zmiana, na którą wszyscy czekaliśmy, gdyż dzięki niej unikniemy zjawiska zwanego greenwashingiem. Dotychczas wiele firm ograniczało się jedynie do przekazu marketingowego w temacie wdrażanych przez nich rozwiązań z zakresu CSR czy ESG – nowa dyrektywa wymusi rzeczywiste działania w tej kwestii. Od teraz liczyć się będą tylko efekty: wdrożone działania oraz ich efekt, wyniki, jakie dana organizacja osiągnęła, pracując nad zmniejszeniem śladu węglowego, czy podnoszeniem efektywność energetycznej swoich nieruchomości etc.

Jest o co walczyć, gdyż doświadczenie wdrożeniowe działu Optymalizacji i Innowacji Cream Property Advisors wskazuje, że w nieruchomościach komercyjnych właściwie przeprowadzona optymalizacja infrastruktury technicznej budynku potrafi podnieść efektywność energetyczną o około 45 kWh/(mkw/rok) energii finalnej i zmniejszyć ślad węglowy o około 20 kg/(mkw/rok). Gdyby wszystkie budynki komercyjne w Polsce poddać tego typu optymalizacjom, każdego roku uniknęlibyśmy emisji do atmosfery setek milionów ton CO2, co miałoby niebagatelny wpływ na wyhamowanie tempa zmian klimatu.

Z powyższego powodu Parlament Europejski podejmuje szereg działań ustawodawczych w zakresie wdrażania polityki ESG i związanych z nią zasad zrównoważonego rozwoju. Docelowo, nowe wymogi sprawozdawczości ESG będą dotyczyć w zasadzie wszystkich dużych spółek oraz średnich i małych.

Zatem pierwsze, nowe raporty zgodne z dyrektywą CSRD pojawią się w roku 2025 za rok 2024 – dotyczyć będą spółek podlegających na ten moment pod dyrektywę NFRD. Rok później obowiązek raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju obejmie pozostałe duże spółki. Natomiast raporty za 2026 r. publikowane w 2027 r. obejmą już ostatnią grupę, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.