...
[:pl]

Nota Prawna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CREAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może zawierać informacje poufne lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki) prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione. Niniejsza wiadomość nie stanowi oferty, ani nie jest prawnie wiążąca w innym zakresie, chyba że w jej treści wyraźnie zastrzeżono co innego.

This e-mail together with appendices may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. This e-mail/message is not an offer or other legally binding information, unless its content clearly stipulates otherwise.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CREAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 50/52, 00-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000197939, NIP 9581454203, REGON: 193015799 („Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: e-mail: info@cream-advisors.pl, adres korespondencyjny: CREAM Sp. z o.o., ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO), wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym z zakresu podatków i rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, w tym utrzymywania kontaktów biznesowych, jak również dochodzenia i obrony roszczeń Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w celu określonym w treści zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest wymogiem, który w zależności od celu przetwarzania wynikać może z obowiązujących przepisów prawa, jak i być niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od danego celu przetwarzania, niepodanie danych może skutkować niemożnością skorzystania przez Państwa z danej usługi Administratora.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. agencjom marketingowym, dostawcom usług IT itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora. W określonych przypadkach Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom posiadającym samodzielną podstawę prawą do przetwarzania danych jako administratorzy danych, np. banki, ubezpieczyciele, firmy kurierskie. Państwa dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej z Administratorem, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia i ochrony roszczeń do upływu terminów przedawnienia. W przypadku danych przetwarzanych w celach księgowych i podatkowych, dane te będą przechowywane przez Administratora przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Państwa odrębnej zgody, przetwarzanie odbywa się do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia. Macie Państwo również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Posiadacie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[:]
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.